Friday, April 26, 2013

Update April 28, 2013 - BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

0 comments


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Update April 28, 2013
NEW LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST
COME BACK TO GOD LIVE IN THE LIGHTS OF GOD

AND EVERY ONE BELIEVERS OR NOT JOINED AND UNITE
WITH GOD WITH US KEEP OUR FAITH
WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES
AND APPARITIONS

EVANGELIZATION'S TO POOR AND EVERYONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ARE ENLIGHTING AND SPREADING THE WORDS OF GOD TO THE PEOPLE WHO ARE LOST THEIR TRUST AND FAITH TO GOD AND NEGLECT GOD IN THIS HARD LIFE AND FULL OF SINS AND LOST THEIR FAITH TO GOD AND FIGHT GOD AND JESUS AND MOTHER MARY AND WE ARE ENLIGHTING EVERYONE WHO ARE SINNERS WANT TO CHANGE AND BE BACK TO GOD AGAIN AND WE ENLIGHT TO THOSE WHO DO NOT BELIEVE IN GOD WITH THE HELP AND GUIDANCE OF LIGHTS AND MIRACLES AND APPARITIONS OF MOTHER MARY TO KEEP FAITH TO GOD AND LOVE AND EMBRACE GOD IN THE NAME AND THRU JESUS CHRIST….


MANY PEOPLE ARE LOST THEIR FAITH TO GOD AND FACE AND EMBRACE THE MATERIAL WORLD AND SINS OF THE WORLD…..THERE ARE MANY PEOPLE FACE CRIMINAL AND ABUSIVE ACTS AND EVILDOING OR WICKEDNESS RATHER THAN FACING GODS WILL AND TEACHING OR GOODNESS….  THERE MANY PEOPLE COMMIT MISTAKES AND ERROR AND SINS TO OTHERS AND LOOSING THEIR FAITH TO GOD….   


THRU JESUS CHRIST AND THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES WE WILL LIGHTS YOUR LIFE AND WAY TO GOD OR YOUR SPRITUAL LIFE AND PRACTICAL LIFE….. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WILL ENLIGHT YOUR SPRITUAL LIFE TO KEEP FAITH AGAIN TO GOD AND LIVE AND UNITE AGAIN WITH GOD…. WE WILL TEACH YOU THE BIBLE, THE WISDOM OF GOD AND GOSPEL OF JESUS CHRIST FROM GOD TO LIGHTS YOU AGAINST WICKEDNESS AND EVILNESS TO OTHERS AND WE WILL LIGHT YOU TO KEEP YOUR FAITH TO GOD AGAIN…… KEEP FAITH ON THE HOLY SPIRIT IN YOU SEND TO YOU BY JESUS CHRIST AND THE HOLY SPIRIT WILL HELP AND GUIDE YOU IN GOOD DEEDS AND IN YOUR LIFE,  BE THE HOLY SPIRIT AND GOD IS IN YOUR HEART AND SOUL NOT THE EVILNESS BRINGNG YOU TO BAD DEEDS…….SEEK THE HELP OF HOLY SPIRIT IN YOUR LIFE IT WILL GUIDE YOU….YOU HAVE FREE CHOICE YOUR FAITH STILL BOUND YOU WITH THE HOLY SPIRIT…

A PERSON WHO HAS SPRITUAL BELEIF AND FAITH  TO GOD THRU JESUS CHRIST HAS LIGHTS AND STRONG HOLD TO GOD AND DOING GOOD TO OTHER AND IN HIS LIFE....... 


WE WILL TEACH YOU THE BIBLE TO KEEP THE FAITH….THE BIBLE SAYS IN NEW TESTAMENT
 
EFESO 4:17-18  5:15-17  5:19-20 

1TESALONICA 4:9-11  1CORINTO 13:1-13

 
ESSENTIAL LIFE TO GOD TO GUIDE YOU IN YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE, START YOUR FAITH HERE…….17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.

15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

9Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. 10At ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman, ipinapakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. 11Pagsikapan ninyong mamuhay nang tahimik, pakialaman ang sariling gawain, at magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng itinuro namin sa inyo.19Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal; buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. 20Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.


Ang Pag-ibig

1Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. 2Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. 3At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala!

4Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. 6Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 7Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas.

8Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. 9Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, 10ngunit pagdating ng ganap, mawawala na ang di-ganap.

11Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. 12Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na harapan nating makikilala ang Diyos. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin.


13Kaya't ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.JOHN VERSES 5:29:

“Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan“.....ANG BAWAT ISA AY MAGBAGO NA AT MAGBALIK LOOB SA DIYOS AT MAMUHAY NG MAY PANAMPALATAYA…DUON SA MGA NAWAWALAN NA NG PAGASA AT HINDI NANAMPALATAYA AT NABUBULID SA KASALANAN O KASAMAAN AT GUSTONG MAGBAGO AT MAGBALIK LOOB AY PAGLILIWANAGIN NAMIN KAYO SA SALITA NG DIYOS AT SA MGA PATULOY NA NANAMPALATAYA AY PATULOY DIN ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS NA PATIBAYIN ANG INYONG PANANAMPALATAYA SA TULONG NG MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND MIRACLES TO LEAD US BELEVING AND KEEPING FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST….

PATULOY NA GABAYAN TAYO NG KALIWANGAN NI MOTHER MARY SA PANANAMPALATAYA SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NI KRISTO HESUS SA MABUTING BALITA AT NG LUMANG TIPAN UPANG ANG INYONG PANANAMPALATAYA AY TUMIBAY…. ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NG BIBLIYA  AY SIYANG HIGIT NA GUMAGABAY SA ATIN AT GUMABAY SA ATIN UPANG MAGLIWANAG ANG ATING BUHAY AT ESPRITWAL NA PAMUMUHAY PARA SA MABUTING PAMUMUHAY AT ATING KALIGTASANG ESPIRITWAL SA DARATING NA PAGHAHARI NG DIYOS….   


ANG ATING PAMUMUHAY NA MAY PANANAMPALATAYA O ESPRITWAL NA PINAGHAHANDAAN O SINUSUNOD AY HIGIT NA MABUTE AT MAY KATUTURAN KESA SA ISANG ORDINARYONG WALANG PINANINIWALANG DIYOS SA PAMUMUHAY NA ITO PARA SA KABUTIHAN O MABUTING PAMUMUHAY……


DUN SA MGA AYAW TUMALIKOD  O TUMIGIL O MAGBAGO SA KANILANG PAGKAKASALA AT MAGBALIK LOOB SA DIYOS AY GAYA NG NASABI NI JOHN SA 5:19 SILAY PARURUSAHAN NG DIYOS AT DARATING ANG PANAHON NA PAGSASARAHAN SILA NG PINTUAN NG DIYOS AT ANG DIYOS ANG LILIBAK SA KANILANG KAPALALUAN…….…HANGGAT MAY PANAHON PA AY MAGBAGO NA AT MAGBALIK LOOB SA DIYOS AT KUNG LUBUSANG TATALIKURAN NINYO ANG DIYOS AY SINABI NG DIYOS HAYAAN MO SILA SA KANILANG KAGUSTUHAN KUNG GUSTO NILA MAGPAKASAMA MAGPAKASAMA SILA AT PAGDATING NG HUKOM AY HUHUSGAHAN SILA……… 


DUON SA AYAW MAGBAGO AT TALIKURAN ANG PAGKAKASALA NILA SA DIYOS AT KAPWA NILA AT PATULOY SILA SA KANILANG KASAMAAN AY HINDI SILA MALILIGTAS AT KAPARUSAHAN ANG MATATAMO NILA SA DIYOS SA PAGDATING NI HESUS KRISTO AT MGA GINAWA NG DIYOS SA PANAHONG ITO UPANG KATULUNGIN SA KABUTIHAN……. ANG BIBLE AY SIYANG ATING GABAY UPANG PABUTIHIN AT TULUNGANG MAGBAGO ANG SINUMANG TAO GAGAWA PA LANG O NAKAGAWA NA NG PAGKAKASALA SA PAGGAWA NG MABUTE NA MAY ESPERITWAL NA ISINASAALANG ALANG…


ANG BIBLE ANG MAGLILIWANAG AT HAHARANG SA ANUMANG KASAMAAN NG BAWAT ISA SA PAMAGITAN NG ARAL NITO AT MILAGRO NITO NA GUMAWA TAYO AT YAKAPIN NATIN  ANG MABUTE NA MAY ESPRITWAL NA ISINASALANG ALANG AT MAGPATAWAD TAYO SA KAPWA…   


MARAMI ANG HINDI NANALIG SA BIBLE O DIYOS NA IPINAKIKILALA NG BIBLE MULA KAY HESUS KRISTO AT SILAY MAY IBAT IBANG PINANINIWALAANG DIYOS AT ANG IBA NAMAY WALANG PINANINIWALANG DIYOS O RELIHIYON…..….KAHIT SA RELIHIYON NG KRISTIYANISMO AY MAY ARGUMENTO PA DIN SA PAGKAKIKILALA KAY KRISTO MISMO….


ANG ATING DALANGIN SA DIYOS AT PANINIWALA SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NI KRISTO HESUS ANG MAGLILIGTAS SATIN SA KASAMAAN O KAPAHAMAKAN SA PAMUMUHAY NATING ITO AT TUTULONG SATIN KUNG TAYO AY NAPAPAGSAMANTALAHAN AT NAGAGAWAN NG MASAMA……PANANALIG LAMANG SA DIYOS NG MAY MABUTING KALOOBAN AT HANGARIN NA KASINGLAKI NG MUSTASA O BUNDOK PARA ILIGTAS TAYO SA ANUMANG MASAMA…..  DUON SA MGA NAUBUSAN NG PANANALIG SA GANITONG SITWASYON AT LALO SA MGA PAGHIHIRAP SA BUHAY AY MULING MAGBALIK LOOB AT LAKIHAN ANG PANANAMPLATAYA UPANG MAGKAROON NG KALIGTASAN HINDI LANG SA PRAKTIKAL NA PAMUMUHAY LALO SA ESPIRITWAL…… MAKAPANGYARIAHAN ANG ATING PANALANGIN AT PANANALIG SA DIYOS UPANG TAYO AY ILIGTAS NG DIYOS SA KAPAHAMAKAN O KASAMAAN….


ANG KALIGTASAN SA DIYOS AY MAKAPANGYARIHAN AT MILAGRO SA ATING BUHAY LALO SA PELIGRO AT BLESSINGS NA IDINUDULOT NITO SATING PANANAMPALATAYA……MARAMI ANG NAUUBUSAN NG PANANAMPALATAYA SA HINDI NAKAKARANAS NG GANITONG PAGPAPALA AT SA MGA NAWALAN NG PAGASA SA DIYOS “KEEP THE FAITH” THE MOTHER MARY LIGHTS WILL GUIDE YOU IN FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST….… ANG ATING PANANAMPALATAYA AY HINDI LANG SA PAKIKIISA SA DIYOS O PAGSAMBA SA KANYA KUNDI MAY PANANALIG SA GAWA O PAGGAWA NG MABUTE SA ATING BUHAY PARA SA DIYOS AT ATIN DING KAPAKANAN…… ANY GOOD DEEDS HAS CREDIT TO GOD…. 


MARAMI SA ATIN ANG MAPAGSAMANTALA SA KAPWA SA IBAT IBANG PAGKAKASALA AT ANG DIYOS AY MAY MALAKING KAPARUSAHAN DIYAN…. MAY MAPAGSAMANTALA SA YAMAN SA MATERIALS, SA KAPANGYARIHAN, SA GOVERNANCE AT SA KASIKATAN, MAPANIRANG PURI AT KUNG ANO ANO PA AT IWASAN ITO AT TUMIGIL NA KAYO SA INYONG PANANAMANTALA O ABUSO NG KAPWA……. DUON SA MGA TAONG GUMAGAMIT NG SALITA NG KAPWA AT ANYTHING PANGAABUSO LABAN SA KAPWA UPANG PASAMAIN AT SAMANTALAHIN AT ABUSUHIN ANG SINUMANG TAO AY MAGBAGO NA KAYO AT MAGBALIK LOOB NA KAYO SA DIYOS AT TIGILAN NYO NA ANG INYONG KAABUSADUHAN AT KAHANGALAN……  


THE CHURCH OR RELIGION AND THE GOVERNMENT HAS THE BIG PART ON PERSON OR PEOPLE TO DO GOOD….THE CHURCHES ARE THE ONE SPREADING AND UNITING PEOPLE TO GOD AND TEACHING AND GUIDING US TO DO GOOD AND KEEP FAITH TO GOD….THE GOVERNMENT ALSO HAS THE BIG PART FOR THE GOODNESS OF THE PEOPLE….THE GOVERNMENT LAWS AND REGULATIONS ALSO HELPS IN MAKING PEOPLE GOOD BUT THE PROBLEMS IS THE GOVERNMENT CAN BE USED FOR ABUSIVENESS FOR THE PEOPLE AND MANY IN THE GOVERNMENT ARE ABUSERS INSTEAD OF DEFENDING PROTECTING PEOPLE FOR GOOD AND MAINTAIN GOODNESS THEY ARE THE ONE DO EVILNESS….…

ANG KAHIRAPAN ANG SIYANG PINAIIRAL NG DEMONYO SA LIPUNAN UPANG ANG TAO AY MAWALAN NG PAGASA AT GUMAWA NG MASAMA AT MAGLABAN LABAN AT MABULID SA IMPYERNO ANG MGA TAO.....HEAR AND READ THE TEACHINGS OF JESUS CHRIST FACING HARD LIFE TO CONQUER EVILNESS SPREADING HARD LIFE AND POOR LIFE SPECIALLY IN THE PHILIPPINE SITUATION WHO HAS POVERTY LIFE...KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.....      

THE ABUSERS AND EVILDOERS IN THE GOVERNMENT WHO ARE MANAGING PEOPLE FOR PEACE AND ORDER MUST RETURN TO GOD AND CHANGE THEIR LIFE TO GOD AND FOR THOSE WHO ARE NOT BELIEVING IN GOD HAVE FAITH AND BELIEVE IN GOD FOR A GOOD PERSPECTIVE IN LEADERSHIP IN POLITICS AND LIFE….…  DO NOT BE LIKE SATAN OR DEMONS MAKING HIMSELF AS THE LIGHTS OF GOD BUT DOING EVILNESS AS WHAT YOUR MODERN ABUSIVENES EVILNESS SEEMS TO BE GOOD IN GOVERNANCE BUT ABUSING OTHERS MAKING THEM EVILDOERS…. KAYONG MGA ABUSADO SA BAGONG PANAHONG EVILNESS AY LANTARAN SA EVILDOING LALO PA SA DILIM NA INYONG PINAGMULAN NA DAPAT IWASAN AT PATIGILIN AT TIGILAN NYO ANG PANGAABUSO NA PAGSASAPUBLIKO NA ANG ISANG TAO AY MAKASALANAN SA INYONG PANGAABUSO….AT SA MGA NAGKAKASALA HINDI PAGPAPAHAYAG SA PUBLIKO ANG MAGLILIGTAS SA INYO SA KASALANAN KUNDI SA PAGHINGI NG KAPATAWARAN SA DIYOS AT NG INYONG GINAWAN NG MASAMA KUNG PUBLIKO ANG GINAWAN NYO NG MASAMA SAKA HUMINGI NG TAWAD SA PUBLIKO……  

DUON SA HALIP NA MAGBALIK LOOB SA DIYOS AY PAWANG PINAIIRAL LALO ANG KANILANG KALAPASTANGAN AT KADEMUNYUHAN AT PAGKALABAN SA DIYOS AT KAPWA,  RECEIVED AND LIVE WITH THE LIGHTS OF GOD OR GOD WILL CLOSE HIS DOOR FOR YOU AND STOP YOU STRICTLY ON YOUR SINS, DO NOT LET THE JESUS CHRIST WHO GAVE YOU A CHANCE FOR NEW LIFE AND MANY TIMES THE GOD GIVE YOU A CHANCE LIKE THIS CHANCE BE CLOSE BY GOD TO YOU EVILDOERS AND LIVE IN DARKNESS FOREVER AND MISERABLE LIFE AND BE WITH SATAN AND EVILS IN HELL IN THE JUDGEMENT DAY....................   


TO SINNERS OR EVILDOERS DOING CRIMINALITIES AND ABUSIVENESS RETURN TO GOD AND BE GOOD IN LIFE CHANGE YOUR LIFE TO GOODNESS WITH GOD……HARD TO FACE AND RECEIVED GET FORGIVENESS OF THE OTHERS YOU COMMIT MISTAKES FOR NOT BEING BE JAILED AND IF YOU COMMIT DEEP SINS BE JAILED FOR IT GET REHABILITATED TO HAVE NEW LIFE AGAIN, JUST BE BACK TO GOD AND PRAY FOR FORGIVENESS OF YOUR SINS AND BE GOOD STOP YOUR EVILNESS AND BAD DEEDS AND GOD WILL GUIDE YOU IN YOUR WAY…..FOR THE ABUSERS IN THE GOVERNMENT BE BACK TO GOD AND DO NOT ABUSE OTHERS SPECALLY MAKING THEM SINNERS OR HAVING CRIMES WHICH THEY DON’T HAVE…… DO NOT ABUSE OTHERS THAT THEY ARE MAKING BAD OR EVILDOING WHICH YOU ARE THE ONE COMMITING SINS, BE BACK TO GOD AND BE GOOD AND SOON GET THE REWARD OF BE ONE IN THE KINGDOM OF GOD IN HEAVEN, THE NEW JERUSALEM GOD PROMISE TO US AND WILL RULE HIS KINGDOM FOREVER….…….


IF YOU WILL NOT GO BACK TO GOD AND CONFESS YOUR SINS TO HIM AND PRAY TO GOD AND GET FORGIVEN THRU JESUS CHRIST ON YOUR SINS  AND GET FORGIVENES OF THE PERSON YOU COMMIT MISTAKES YOU WILL NOT INHERIT THE KINGDOM OF GOD AND YOU WILL LIVE IN DARKNESS OR MISERABLE LIFE AND EVIL TO OTHERS AND THE GOOD AND GOD WILL PROHIBIT YOU DOING BAD AND EVILNESS START FROM THE BIBLE TEACHING AND THE ALMIGHTY POWER OF GOD AND MIRACLES AND THE GOVERNMENT HE MADE TO HELP GOD IN GOODNESS …THE LIGHTS AND MIRACLE AND APPARITIONS OF MOTHER MARY WILL HELP YOU IN KEEPING FAITH AND HAVING BELIEF IN GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP YOU TO RETURN AND CHANGE YOUR LIFE AND HAVE NEW LIFE TO GOD AGAIN…….


TO ALL SINNERS STOP YOUR SINS IN THE EARLY AND HAVE TIME DO NOT LET THE GOD STOP YOU IN THE VERY STRICT WAY OF GOD GOODNESS AS THE MOSES AND NOAH AND APOSTLES AND OTHERS MIRACLE AGAINST THE SINNERS WE NEVER KNEW THE STRICT ALMIGHTY POWER OF GOD TO STOP YOU ON EVILDOING IN THIS MODERN AGE AND FOR THE CRIMINALS AND ABUSERS SINNERS DO NOT LET THE GOD MADE GOVERNMENT STOP YOU IN THE MOST STRICT WAY OF GOODNESS,  LET THE LIGHTS AND PEACEFUL HAND AND MIRACLE OF MOTHER MARY HELPS YOU CHANGE YOUR LIFE AND HAVE NEW LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST…….KEEP FAITH TO GOD…….


STILL KEEP FAITH TO GOD……DO ALL THE GOOD IN YOUR LIFE AND AVOID COMMIT MISTAKES IN YOU LIFE THE MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE WILL HELP YOU TO DO GOOD AND KEEP FAITH TO GOD AND THRU JESUS DOING GOOD FROM THE BIBLE SAYING AND IN THE NAME OF JESUS CHRIST AND GOD YOU WILL DO GOOD… 


THERE ARE FEW WHO WILL BE SAVED AND BE THE ONE FOR GOD THRU JESUS CHRIST AND DO NOT JOIN THE EVILNESS UNTIL THE JUDGEMENT DAY AND BE THE ONE WHO ARE CHOSEN NAMES FROM THE START TO ENTER IN THE KINGDOM OF GOD OR RULE OF GOD AND JESUS CHRIST FOREVER……..KEEP THE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND LIVE IN NEW LIFE….GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, LIGHTS AND BLESS YOU ALL……


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------

0 comments:

Post a Comment