Saturday, September 24, 2016

SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS - Updates SEPTEMBER 25, 2016

0 comments


THE BIBLE VERSES
SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS


THE BIBLE VERSES
THE SUNDAY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
BIBLE VERSES READINGS PROMOTIONS
Updates SEPTEMBER 25, 2016


——————————————-------------------------—————–

ALWAYS VISIT HERE FOR WEEKLY
BIBLE VERSES AND PROMOTIONS
THE LIGHTS OF GOD GUIDES YOU
-----------------------------------------------------------------
A Saying Against the Pharisees Luke Chapter 16
The Coming Persecution Luke Chapter 21
God’s Just Judgment Romans Chapter 2
The Importance of Faith Galatians Chapter 5

Life in the Community of Christ Galatians Chapter 6
Rules for the New Life Ephesians
Chapter 4
Renunciation of Vice Colossians Chapter 3
Unity and Variety 1 Corinthians Chapter 12
Steadfastness in Faith Philippians Chapter 1
Transformation of Life Titus Chapter 2
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"Matuwid ang Hatol ng Diyos"
"Pananalig sa paggawa ng mabuti o matuwid"

"Kayat sinabi niya sa kanila "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng ma tao, Ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso.  Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam suklam sa paningin ng Diyos."  Luke 16:15


"Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili; sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inong mga kaaway." Luke 21:14-15


"Ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at poot ang babagsak sa mga limilikha ng pagkabaha-bahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kunid sa kalikuan."  Romans 2:7-8    


"Ngunit kami'y umaasa na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, kami'y aariing matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya." "Sapagkat ang buong Kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. "Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Galatians 5:5, 14


 "Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa saril.""Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin." Galatians 5;22, 26


"Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, at sa ganitong paraa'y matutupad ninyo ang utos ni Cristo."  "Kayat huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung di tayo magsasawa." Galatians 6:2,9


"Kung kayo ma'y magagalit, iwasan ninyong kayo'y magkasala." Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita; sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakakarinig."   Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot; huwag na kayong mabubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa.  Sa halip, kayo'y maging mabait at maawain sa isa't isa, at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo." Ephesians 4:26, 29, 31


"Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya.  Kaya't dapat kayong mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin." Colossians 3:12


       "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o magtanim sa kapwa." 1Corinthians 12:4-5


  "Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita Tungkol kay Cristo." Philippians 1:27


"Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon nang maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos," Titus 2:12 Luke
Chapter 16
A Saying Against the Pharisees


 

14 The Pharisees, who loved money, heard all these things and sneered at him. 

15And he said to them, “You justify yourselves in the sight of others, but God knows your hearts; for what is of human esteem is an abomination in the sight of God. 
 
Sayings About the Law
 

16 The law and the prophets lasted until John; but from then on the kingdom of God is proclaimed, and everyone who enters does so with violence.

17It is easier for heaven and earth to pass away than for the smallest part of a letter of the law to become invalid.gLuke
Chapter 21
The Coming Persecution


 

12 “Before all this happens,* however, they will seize and persecute you, they will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name.

13It will lead to your giving testimony. 

14Remember, you are not to prepare your defense beforehand, 

15i for I myself shall give you a wisdom in speaking* that all your adversaries will be powerless to resist or refute. 

16j You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death.

 17You will be hated by all because of my name, 

18but not a hair on your head will be destroyed.

19By your perseverance you will secure your lives.

Romans
Chapter 2
 
God’s Just Judgment


1 Therefore, you are without excuse, every one of you who passes judgment.For by the standard by which you judge another you condemn yourself, since you, the judge, do the very same things.

2We know that the judgment of God on those who do such things is true.

3Do you suppose, then, you who judge those who engage in such things and yet do them yourself, that you will escape the judgment of God?

4Or do you hold his priceless kindness, forbearance, and patience in low esteem, unaware that the kindness of God would lead you to repentance?

5By your stubbornness and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself for the day of wrath and revelation of the just judgment of God,

6 who will repay everyone according to his works:

7eternal life to those who seek glory, honor, and immortality through perseverance in good works,

8but wrath and fury to those who selfishly disobey the truth and obey wickedness.

9Yes, affliction and distress will come upon every human being who does evil, Jew first and then Greek.

10 But there will be glory, honor, and peace for everyone who does good, Jew first and then Greek.

11 There is no partiality with God.Galatians
Chapter 5

The Importance of Faith

1For freedom Christ set us free; so stand firm and do not submit again to the yoke of slavery. 

2It is I, Paul, who am telling you that if you have yourselves circumcised, Christ will be of no benefit to you.

3Once again I declare to every man who has himself circumcised that he is bound to observe the entire law.

4You are separated from Christ, you who are trying to be justified by law; you have fallen from grace. 

5 For through the Spirit, by faith, we await the hope of righteousness. 

6 For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love.


Freedom for Service

13For you were called for freedom, brothers. But do not use this freedom as an opportunity for the flesh; rather, serve* one another through love. 

14For the whole law is fulfilled in one statement, namely, “You shall love your neighbor as yourself.”

15But if you go on biting and devouring one another, beware that you are not consumed by one another. 

16 I say, then: live by the Spirit and you will certainly not gratify the desire of the flesh.

17For the flesh has desires against the Spirit, and the Spirit against the flesh; these are opposed to each other, so that you may not do what you want.

18But if you are guided by the Spirit, you are not under the law.

19 Now the works of the flesh are obvious: immorality, impurity, licentiousness,

20idolatry, sorcery, hatreds, rivalry, jealousy, outbursts of fury, acts of selfishness, dissensions, factions,

21occasions of envy, drinking bouts, orgies, and the like. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. 

22In contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness,

23gentleness, self-control. Against such there is no law.

24Now those who belong to Christ [Jesus] have crucified their flesh with its passions and desires.

25If we live in the Spirit, let us also follow the Spirit.

26Let us not be conceited, provoking one another, envious of one another.Galatians
Chapter 6
Life in the Community of Christ1Brothers, even if a person is caught in some transgression, you who are spiritual should correct that one in a gentle spirit, looking to yourself, so that you also may not be tempted.

2Bear one another’s burdens, and so you will fulfill the law of Christ.

3 For if anyone thinks he is something when he is nothing, he is deluding himself. 

4 Each one must examine his own work, and then he will have reason to boast with regard to himself alone, and not with regard to someone else; 

5for each will bear his own load. 

6 One who is being instructed in the word should share all good things with his instructor.

7Make no mistake: God is not mocked, for a person will reap only what he sows,

8because the one who sows for his flesh will reap corruption from the flesh, but the one who sows for the spirit will reap eternal life from the spirit.

9Let us not grow tired of doing good, for in due time we shall reap our harvest, if we do not give up.

10So then, while we have the opportunity, let us do good to all,but especially to those who belong to the family of the faith.Ephesians
Chapter 4
Rules for the New Life


 
25Therefore, putting away falsehood, speak the truth, each one to his neighbor, for we are members one of another.

26Be angry but do not sin; do not let the sun set on your anger,

27and do not leave room for the devil.

28The thief must no longer steal, but rather labor, doing honest work with his [own] hands, so that he may have something to share with one in need.

29No foul language should come out of your mouths, but only such as is good for needed edification, that it may impart grace to those who hear.

30And do not grieve the holy Spirit of God, with which you were sealed for the day of redemption.

31All bitterness, fury, anger, shouting, and reviling must be removed from you, along with all malice.

32[And] be kind to one another, compassionate, forgiving one another as God has forgiven you in Christ.
Colossians
Chapter 3
Renunciation of Vice

5Put to death, then, the parts of you that are earthly: immorality, impurity, passion, evil desire, and the greed that is idolatry.

6Because of these the wrath of God is coming [upon the disobedient].

7By these you too once conducted yourselves, when you lived in that way. 

8But now you must put them all away:* anger, fury, malice, slander, and obscene language out of your mouths.

 9Stop lying to one another, since you have taken off the old self with its practices

10 and have put on the new self, which is being renewed, for knowledge, in the image of its creator.

11Here there is not Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, slave, free; but Christ is all and in all. 

12Put on then, as God’s chosen ones, holy and beloved, heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience,

13bearing with one another and forgiving one another, if one has a grievance against another; as the Lord has forgiven you, so must you also do.

14And over all these put on love, that is, the bond of perfection.

15And let the peace of Christ control your hearts, the peace into which you were also called in one body. And be thankful.

16Let the word of Christ dwell in you richly, as in all wisdom you teach and admonish one another, singing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God.

17And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.


 

1 Corinthians
Chapter 12
Unity and Variety


1Now in regard to spiritual gifts, brothers, I do not want you to be unaware. 

2 You know how, when you were pagans, you were constantly attracted and led away to mute idols.

3Therefore, I tell you that nobody speaking by the spirit of God says, “Jesus be accursed.” And no one can say, “Jesus is Lord,” except by the holy Spirit. 


4 There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit;

5there are different forms of service but the same Lord; 

6there are different workings but the same God who produces all of them in everyone. 

7To each individual the manifestation of the Spirit is given for some benefit. 

8To one is given through the Spirit the expression of wisdom; to another the expression of knowledge according to the same Spirit; 

9to another faith by the same Spirit; to another gifts of healing by the one Spirit; 

10to another mighty deeds; to another prophecy; to another discernment of spirits; to another varieties of tongues; to another interpretation of tongues.

11But one and the same Spirit produces all of these, distributing them individually to each person as he wishes.f
Philippians
Chapter 1
Steadfastness in Faith


27Only, conduct yourselves in a way worthy of the gospel of Christ, so that, whether I come and see you or am absent, I may hear news of you, that you are standing firm in one spirit, with one mind struggling together for the faith of the gospel,

28not intimidated in any way by your opponents. This is proof to them of destruction, but of your salvation. And this is God’s doing. 

29For to you has been granted, for the sake of Christ, not only to believe in him but also to suffer for him.

30Yours is the same struggle as you saw in me and now hear about me.*
Titus
Chapter 2
Transformation of Life


11 For the grace of God has appeared, saving all

12and training us to reject godless ways and worldly desires and to live temperately, justly, and devoutly in this age, 

13as we await the blessed hope, the appearance* of the glory of the great God and of our savior Jesus Christ,

14who gave himself for us to deliver us from all lawlessness and to cleanse for himself a people as his own, eager to do what is good. 

15Say these things. Exhort and correct with all authority. Let no one look down on you.

THE WISDOM BOOKS AND EVANGELIZATIONS


Psalms
Chapter 75

God the Judge of the World


1For the leader. Do not destroy! A psalm of Asaph; a song.

2We thank you, God, we give thanks;
we call upon your name,
we declare your wonderful deeds.
[You said:]

3“I will choose the time;
I will judge fairly.

4Though the earth and all its inhabitants quake,
I make steady its pillars.”

FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17 HEBREWS 4"7

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."

 2THESSALONIANS 2:2-14

"Tinatawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo."


--------------------------------------------------------------------------------------------------

"The lights of God and Jesus Christ and Holy Spirit and
Bible lights us all with the lights and
miracles of Mother Mary"
"keep faith"


THE BIBLE VERSES SOURCES
ENGLISH AND TAGALOG VERSIONLINKS:

ENGLISH

READ TAGALOG VERSION SA MGA PILIPINO NA GUSTO NG TAGALOG

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------

0 comments:

Post a Comment