Saturday, July 15, 2017

SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS - Updates JULY 16, 2017

0 comments

THE BIBLE VERSES
SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS

 
THE BIBLE VERSES
THE SUNDAY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
BIBLE VERSES READINGS PROMOTIONS
Updates JULY 16, 2017
——————————————-------------------------—————–

ALWAYS VISIT HERE FOR WEEKLY
BIBLE VERSES AND PROMOTIONS
THE LIGHTS OF GOD GUIDES YOU
-----------------------------------------------------------------
The Compassion of Jesus Matthew Chapter 9:25-38
The Healing of Many People Matthew Chapter 15:29-31
The Healing of a Paralytic Matthew Chapter 9:1-7

The Feeding of the Four Thousand Matthew Chapter 15:32-36
Dependence on God Luke Chapter 12:22-34TEACHING OF GOSPEL
 TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
MESSAGE OF GOD
"Magmalasakit sa may Kapansanan at Naghihirap"

 

"Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga.  Ipinangaral niya ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at pinagaling ang mga tao, anuman ang kanilang sakit at karamdaman." Matthew 9:35


"Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagka't sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol."  Matthew 9:36

"Nagdatingan ang napakaraming tao na dalang mga pilay, bulag, pingkaw, at pipi, at marami pang iba, Inilagay nila ang mga maysakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila."  Matthew 15:30

 

"Dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan.  Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Lakasan mo ang iyong loob, anak! Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Matthew 9:2


"Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad t sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila, at wala na silang makain.  Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda, at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinagpira-piraso niya ang mga iyon, at ibinigay sa mga alagad.  Ipinamahagi naman nila ito sa mga tao."  Matthew 15:32, 36

"At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad; "Kayat sinasabi ko sa inyo:  huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay, o tungkol sa damit na itatakip sa katawan.  Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit." Luke 12:22-23

"Higit sa lahat, pagsumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos, at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo." Luke 12:31
Matthew
Chapter 9:25-38
The Compassion of Jesus


35 Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness.  

36 At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd. 
 
37 Then he said to his disciples, “The harvest is abundant but the laborers are few;

38so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.”

Matthew
Chapter 15:29-31
The Healing of Many People


 
29Moving on from there Jesus walked by the Sea of Galilee, went up on the mountain, and sat down there.

30 Great crowds came to him, having with them the lame, the blind, the deformed, the mute, and many others. They placed them at his feet, and he cured them. 
 

31The crowds were amazed when they saw the mute speaking, the deformed made whole, the lame walking, and the blind able to see, and they glorified the God of Israel.


Matthew
Chapter 9:1-7
The Healing of a Paralytic

1 He entered a boat, made the crossing, and came into his own town.

2And there people brought to him a paralytic lying on a stretcher. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, “Courage, child, your sins are forgiven.”

3At that, some of the scribes said to themselves, “This man is blaspheming.”

4Jesus knew what they were thinking, and said, “Why do you harbor evil thoughts?

5Which is easier, to say, ‘Your sins are forgiven,’ or to say, ‘Rise and walk’?

6 But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins”—he then said to the paralytic, “Rise, pick up your stretcher, and go home.”

7He rose and went home.

8 When the crowds saw this they were struck with awe and glorified God who had given such authority to human beings.

Matthew
Chapter 15:32-36
The Feeding of the Four Thousand

32 Jesus summoned his disciples and said, “My heart is moved with pity for the crowd, for they have been with me now for three days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, for fear they may collapse on the way.” 

33The disciples said to him, “Where could we ever get enough bread in this deserted place to satisfy such a crowd?” 

34Jesus said to them, “How many loaves do you have?” “Seven,” they replied, “and a few fish.”

35He ordered the crowd to sit down on the ground. 

36Then he took the seven loaves and the fish, gave thanks, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds. 

37 They all ate and were satisfied. They picked up the fragments left over—seven baskets full. 

38Those who ate were four thousand men, not counting women and children. 

39And when he had dismissed the crowds, he got into the boat and came to the district of Magadan.Luke
Chapter 12:22-34
Dependence on God


 

22 He said to [his] disciples, “Therefore I tell you, do not worry about your life and what you will eat, or about your body and what you will wear. 

23For life is more than food and the body more than clothing. 

24Notice the ravens: they do not sow or reap; they have neither storehouse nor barn, yet God feeds them. How much more important are you than birds!

25Can any of you by worrying add a moment to your life-span? 

26If even the smallest things are beyond your control, why are you anxious about the rest? 

27Notice how the flowers grow. They do not toil or spin. But I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of them.

28If God so clothes the grass in the field that grows today and is thrown into the oven tomorrow, will he not much more provide for you, O you of little faith? 

29As for you, do not seek what you are to eat and what you are to drink, and do not worry anymore. 

30All the nations of the world seek for these things, and your Father knows that you need them. 

31Instead, seek his kingdom, and these other things will be given you besides. 

32Do not be afraid any longer, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom.

33Sell your belongings and give alms. Provide money bags for yourselves that do not wear out, an inexhaustible treasure in heaven that no thief can reach nor moth destroy.

34For where your treasure is, there also will your heart be.


THE WISDOM BOOKS AND EVANGELIZATIONS
 
Psalms
Chapter 41
Thanks Giving After Sickness


 1For the leader. A psalm of David.

2Blessed the one concerned for the poor;
on a day of misfortune, the LORD delivers him.

3The LORD keeps and preserves him,
makes him blessed in the land,
and does not betray him to his enemies.

4The LORD sustains him on his sickbed,
you turn down his bedding whenever he is ill.
 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17 HEBREWS 4"7

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 2THESSALONIANS 2:2-14

"Tinatawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"The lights of God and Jesus Christ and Holy Spirit and
Bible lights us all with the lights and
miracles of Mother Mary"
"keep faith"


THE BIBLE VERSES SOURCES
ENGLISH AND TAGALOG VERSIONLINKS:


READ TAGALOG VERSION SA MGA PILIPINO NA GUSTO NG TAGALOG

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

------------------------------------

0 comments:

Post a Comment